ประกันสังคมพร้อมเดินหน้า ตามแผนปฏิรูปประเทศ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต-สร้างหลักประกันให้แรงงาน

ประกันสังคมพร้อมเดินหน้า ตามแผนปฏิรูปประเทศ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต-สร้างหลักประกันให้แรงงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน อาทิ ปลัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งตนเองได้ให้การต้อนรับนายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และประสานการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข จากนั้นได้ร่วมหารือประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ณ กระทรวงแรงงาน

 


นายอนันต์ชัย กล่าวว่า การหารือในครั้งนี้เป็นเวทีที่ดีที่สำนักงานประกันสังคมได้ร่วมแลกเปลี่ยนและวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการหารือประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกับการประกันสังคมและประเด็นอื่นๆ รวม 7 ประเด็น ได้แก่ 1.ระบบหลักประกันสุขภาพ 2.การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 3.ระบบบริการปฐมภูมิ 4.ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ 5.ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 6.การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ และ 7.ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสุขภาพ
“ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนกรณีการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคมในส่วนที่ยังต่างจากสิทธิกองทุนอื่น ตลอดจนการบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว การสร้างสังคมให้เป็นมิตรต่อการรอบรู้ด้านสุขภาพในสภาพแวดล้อมต่างๆ

โดยเฉพาะในวัยแรงงานหากไม่มีกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม และความรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มผู้ประกอบกิจการธุรกิจอุตสาหกรรม อาจทำให้ปัญหาโรคไม่ติดต่อซึ่งล้วนแล้วแต่ป้องกันได้ เช่น เบาหวาน ความดัน มะเร็ง ไต และไขมันอุดตันในเส้นเลือด กลายเป็นปัญหาใหญ่รุนแรงขึ้นจนยากที่จะควบคุม และส่งผลกระทบต่อทุกคน รวมถึงเป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายของกองทุนประกันสังคมให้สูงขึ้นด้วย”
นายอนันต์ชัย กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมน้อมรับคำแนะนำจากคณะกรรมการปฏิรูปด้านสาธารณสุข และพร้อมดำเนินการตามประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งการปฏิรูปองค์กรและการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
*****************************

Related posts