พิษณุโลก/ #มูลนิธิชัยพรพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จัดงานฉลองครบรอบ 7 ปี (ชมคลิป)

พิษณุโลก/ #มูลนิธิชัยพรพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จัดงานฉลองครบรอบ 7 ปี

 

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ที่ทำการมูลนิธิชัยพรพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก โดย #นายธงชัย พงษ์ประพันธ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิ ชัยพรพัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ได้จัดงานฉลองครบรอบ 7 ปี มูลนิธิชัยพรพัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิททยาลัย พิษณุโลกก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือกิจกรรมโครงการด้านสาธารณกุศล และประสานงานกับองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกข์ภัย และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เชิดชูผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นทั้งของประชาชน และข้าราชการ เพื่อเสริมสร้างความเจริญ ก้าวหน้าแก่สังคม และประเทศชาติ ตามศักยภาพของมูลนิธิฯ

มูลนิธิมีความเชื่อว่า ครู ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญมาก ในการให้การศึกษาเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแล เอาใจใส่ สั่งสอน อบรมให้เด็ก ได้พบกับความแสงสว่างแห่งปัญญา อันจะเป็นหนทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งการนำพาสังคม ประเทศชาติ ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้น เพื่อตอบแทนคุณงามความดี สร้างขวัญ กำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อุตสาหะ อุทิศตน เสียสละ และอดทนจนเกษียณอายุราชการตลอดจนผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนพัฒนาการศึกษาอย่างดีตลอดมา เพื่อเป็นการให้ขวัญและกำลังใจเพื่อให้ท่านเหล่านั้น ได้ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี อันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและได้ดำรงตนเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

ด้วยตระหนักในความสำคัญดังกล่าว มูลนิธิชัยพรพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย พิษณุโลก จึงได้ดำเนินการ โครงการประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจําปีพุทธศักราช 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจผดุงเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกที่ปฏิบัติราชการหน้าที่จนครบวาระเกษียณอายุราชการปีพศ. 2561 จำนวน 428 คน เพื่อประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาจำนวน 40 คน เพื่อจัดพิธีทำบุญประจำปีเพื่อความเป็นสิริมงคลของมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมอันเป็นสานะกุศลและแจกถุงยังชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยจำนวน 150 คน ภายในงานยังมีการแสดงรำกระบี่ กระบอง และฟันดาบ เพื่อมาสร้างสีสันให้กับงานในครั้งนี้อีกด้วย โดยมี #นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียยรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้บริหารข้าราชการครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก…

ภาพ/ข่าว สุวิทย์ ศรีสุข รายงาน

Related posts