ประกันสังคม เจ๋ง คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ “โครงการรับเงินสมทบมาตรา 40 นอกสถานที่” ประจำปี 2561

ประกันสังคม เจ๋ง คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ “โครงการรับเงินสมทบมาตรา 40 นอกสถานที่” ประจำปี 2561

 

นางพรพรรณ ศุภนคร ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นหลักประกันและความคุ้มครองความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้ได้รับบริการที่เข้าถึง สะดวก รวดเร็วและทันสมัย สำนักงานประกันสังคมได้นำโครงการรับเงินสมทบมาตรา 40 นอกสถานที่ด้วยระบบสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network : VPN) มาให้บริการแก่ผู้ประกันตนในการรับชำระเงินสมทบ ในพื้นที่/ชุมชนที่ห่างไกล โดยระบบดังกล่าวสามารถจัดทำใบเสร็จรับเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ทันที ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการโครงการดังกล่าว พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
โดยในวันนี้ ( 14 ก.ย. 61) สำนักงาน ก.พ.ร.(คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี พร้อมกับจัดให้มีพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 ให้แก่หน่วยงานของรัฐที่ได้รับรางวัล ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล


สำนักงานประกันสังคมได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ในโครงการรับเงินสมทบมาตรา 40 นอกสถานที่ด้วยระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network : VPN) จากสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากผลการดำเนินการพัฒนาการให้บริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการประหยัด ลดค่าใช้จ่าย มีงานที่พัฒนาจนสำเร็จและมีการต่อยอดการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สำนักงานประกันสังคมภาคภูมิใจในการให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น ล้วนแต่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานประกันสังคมที่พร้อมก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายในการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันมั่นคงต่อไป
……………………………………….

Related posts