อบจ.เปิดโครงการ ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ยกหน่วยราชการลงพื้นที่สัตหีบ

อบจ.เปิดโครงการ ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ยกหน่วยราชการลงพื้นที่สัตหีบ

 


วันนี้ 14 ก.ย.61 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ประจำปี 2561 ณ วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นาย กำชัย ตั้งธรรมสถิตย์ ส.อบจ.ชบ.เขตอำเภอสัตหีบ ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นาวาเอก วิโรจน์ วังแก้วหิรัญ อดีตประจำสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 ผู้แทนผู้อำนวยการ กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานถาครัฐ ภาคเอกชน ในทุกๆภาคส่วน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ


ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน โดยมีวัตตุประสงค์เพื่อให้คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในพื้นที่ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นและเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชน ได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอสัตหีบ มีหน่วยงานภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนของจังหวัดชลบุรี ในวันนี้ มีพี่น้องประชาชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสัตหีบ เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมรับถุงยังชีพในครั้งนี้รวม 691 ราย โดย มีการให้บริการเคลื่อนที่จากหลายๆ หน่วยงานมาให้บริการประชาชนหลายหน่วยงาน อาทิ เช่น ตัดผมฟรี การแจกแว่นสายตา แจกไม้เท้า ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น การแจกถุงยังชีพ แจกพันธุ์สัตว์น้ำ การให้บริการตรวจซ่อมรถมอเตอร์ไซค์


นาย วิทยา คุณปลื้ม กล่าวว่า โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน เกิดจากการรับฟังความคิดเห็นและนำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯได้รับทราบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นมาดำเนินการแก้ไขและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต และกรสงเคราะห์คนชรา และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งเป้นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นขณะไปออกโครงการในพื้นที่


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323

Related posts