ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลอ (ศพอ.วัดชลอ) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลอ (ศพอ.วัดชลอ) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

 


ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลอ (ศพอ.วัดชลอ) เขตบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
การจัดงานวันแม่จัดมีขึ้นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมีกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในขณะนั้น เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 การจัดงานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง หลายหน่วยงานพยายามให้มีการจัดวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร จากนั้น มีการเปลี่ยนกำหนดการจัดกิจกรรมวันแม่หลายต่อหลายครั้ง ต่อมามีการจัดกิจกรรมวันแม่ซึ่งรัฐบาลรับรอง ให้เป็นวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดตั้งแต่ พ.ศ. 2493 แต่ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ ขาดผู้สนับสนุน ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งจัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น จนกระทั่ง พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอํานวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดการจัดงานวันแม่ขึ้นมาใหม่ โดยถือเอา วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ และกำหนดให้มีดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ คือ ดอกมะลิ

 

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลอ (ศพอ.วัดชลอ) ได้ตระหนักถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทีมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านต่างๆ นานัปการ คณะสงฆ์วัดชลอ , ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดชลอ , ชุมชนวัดชลอ พร้อมด้วยองค์กรต่างๆ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

มูลนิธิเด็ก ที่สนับสนุนด้าน งบประมาณ อาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ ในปีนี้ คณะสงฆ์วัดชลอ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลอ เขตบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ชุมชนวัดชลอ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย องค์กรต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอบางกรวย เขตอำเภอใกล้เคียง ได้เห็นความสำคัญในโอกาสวันแม่แห่งชาติในวันนี้ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 – 13.00 น. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลอ (ศพอ.วัดชลอ) ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมการประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับพระคุณของแม่ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงพระคุณของมารดา

สำหรับการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2 . เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ 3 . เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร 4. เกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูก 5. เพื่อให้นักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดที่ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงพระคุณของมารดา

สำหรับกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงวันแม่ โดยแบ่งเป็นนักเรียน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.2 – ป.3) , ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) แบ่งเป็นประเภทรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 1,000 บาท , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 700 บาท , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 500 บาท , รางวัลชมเชย เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 300 บาท , รางวัลชมเชย เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 300 บาท เป็นต้น

ด้านคณะกรรมการจัดงานกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วย , พระครูปลัดทนงค์ ฐิตรํสี ประธานอํานวยการ , พระมหาธารงค์ ฐิตปุญฺโญ รองประธานอํานวยการ , พระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ รองประธานอํานวยการ, สามเณรชัยณรงค์ หนูเอี่ยม เลขานุการอํานวยการ

ในส่วนของกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 จัดขึ้น ณ บริเวณเขื่อนท่าน้ำ วัดชลอ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561
เวลา 07.00 น. – ลงทะเบียนแข่งขันการประกวดร้องเพลงวันแม่ (บริเวณข้างเวทีกลาง)
เวลา 09.09 น. – พระครูปลัดทนงค์ ฐิตรํ สี เจ้าอาวาสวัดชลอ ประธานอุปถัมภ์ ศพอ.วัดชลอ
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวสัมโมทนียกถา
-ประธานชุมชนวัดชลอ กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
– ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ / กล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล

– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี”
– มอบทุนการศึกษา สาหรับนักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
– กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา คืนสู่แหล่งนํ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เวลา 10.00 น. – เริ่มกิจกรรมการประกวดร้องเพลงวันแม่ , การแสดงบนเวที , การแสดงชมรมนาฏศิลป์, การแสดงจากชุมชนวัดชลอ , การแสดงชมรมกีตาร์ , กิจกรรม “กราบระลึกพระคุณแม่”
เวลา 11.30 น. รับประทานอาหารร่วมกัน (มีเลี้ยงตลอดงาน)
เวลา 12.00 น. ประกาศผลกิจกรรมการประกวดร้องเพลงวันแม่
เวลา 12.15 น. นักเรียนที่ชนะการแข่งขันการประกวดร้องเพลงวันแม่ เข้ารับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
เวลา 12.40 น. พระครูปลัดทนงค์ ฐิตรํ สี เจ้าอาวาสวัดชลอ กล่าวให้โอวาท และกล่าวปิดกิจกรรม “วันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ( เสร็จพิธี )

สำหรับการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 นอกจากการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถแล้ว นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ นับเป็นการแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ทำให้เกิดความผูกพันที่ดีระหว่างแม่กับลูก เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้ตระหนักถึงพระคุณของมารดา เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษาในชุมชน นับเป็นอีกกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ยิ่งในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เป็นการช่วยกันสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยต่อไป


———————————-
จีระสุข ชินะโชติ รายงาน

Related posts