องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ชมคลิปคลิกๆ)

องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

วันนี้(10 ส.ค. 61) ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการกปร. นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวนมากให้การต้อนรับ โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดเรียงความเรื่องพระคุณแม่ และปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแสดงออกถึงความจงรักภักดี และปล่อยปลานิลปลายี่สกเทศ จำนวน 86,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเจ๊ก จากนั้นองคมนตรีและคณะเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมพบปะกลุ่มเกษตรกรบริเวณแปลงศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง


สำหรับการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระราชชนนี ให้มีความมั่นคงครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรต่อไป นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ ผลสำเร็จของศูนย์ฯ กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ชมสวนพ่อ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ อาทิ การทำเตาหุงข้าวชีวะมวล การแปรรูปอาหาร การผลิตเห็ด การผลิตกบ และการเสียบยอดมะนาว กิจกรรมการประกวดของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยม ประกอบด้วย การประกวดเขียนเรียงความ การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การประกวดวาดภาพ การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ นอกจากนี้ยังมีแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ การสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก รวมถึงการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร พันธุ์ไม้ต่างๆ และผลิตภัณฑ์ OTOP


ตลอดระยะเวลา 39 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้ยึดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งด้านดิน น้ำ ป่าไม้ และกิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยมีผลงานวิจัยจำนวน 129 เรื่อง และคัดเลือกจัดทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมจำนวน 13 เรื่อง นอกจากนี้ยังได้ขยายผลสู่เกษตรกรพื้นที่รอบศูนย์ให้สามารถพัฒนาการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย สามารถยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ถึงจำนวน 15 ศูนย์เรียนรู้ จัดตั้งกลุ่มอาชีพได้ถึง 18 กลุ่ม อาทิ กลุ่มข้าว กลุ่มผัก กลุ่มเกษตรผสมผสาน กลุ่มสมุนไพร กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีรายได้เฉลี่ย 60,000 บาทต่อคนต่อปี โดยระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงกรกฎาคม 2561 มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกร ชาวต่างประเทศ รวมถึงประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฯ ทั้งสิ้นจำนวน 142,241 คน และมีเยาวชนเข้ารับการฝึกอบหลักสูตรปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจำนวน 302 ราย และหลักสูตรฝึกอบรมขยายผลสำเร็จของศูนย์ฯ จำนวน 198 ราย นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา รวม 14 โรงเรียน ซึ่งช่วยให้โรงเรียนมีวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารให้กับนักเรียนต่อไป

*************************

Related posts