สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

 

วันนี้ 17 ก.ค. 2561 เวลา10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 และโครงการ 1 กิจกรรม 1 จังหวัด ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรม E-commerce เปิดโลกธุรกิจผ่านเน็ตประชารัฐอำนาจเจริญ
สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญมีจุดตั้งเน็ตประชารัฐทั้งหมด จำนวน 158 หมู่บ้าน ขนาดตัวอย่าง 16,590 ตัวอย่าง ซึ่งจะต้องมีการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ภายในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 40 คน ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล และคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


สำหรับโครงการ 1 กิจกรรม 1 จังหวัด เป็นกิจกรรมอบรม E-commerce เปิดโลกธุรกิจผ่านเน็ตประชารัฐอำนาจเจริญ ตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เป็นโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่มีความจำเป็นและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบการประกอบธุรกิจได้มีการพัฒนา โดยมีการอาศัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้จังหวัดอำนาจเจริญมีความทันสมัยและสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำโครงการจัดอบรม E-commerce เปิดโลกธุรกิจผ่านเน็ตประชารัฐอำนาจเจริญ เพื่อใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมตลาดชุมชนเป็นตลาด Online ขยายช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการของชุมชนให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อเชื่อมโยงกับโครงการเน็ตประชารัฐ และนำมาต่อยอดทางเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในธุรกิจที่เป็นลักษณะของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมตลาดชุมชนเข้าสู่ตลาดโลก ภายใต้แนวคิด “เข้าถึง เข้าใจ นำไปใช้ประโยชน์ เกิดผลผลิต” สำหรับการอบรมจะแบ่งออกเป็น 11 รุ่น ๆ ที่ 1 – 10 จะเป็นการอบรมแกนนำหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ และรุ่นที่ 11 เป็นการอบรมผู้ประกอบการ SME OTOP โดยจะดำเนินการอบรมในห้วงเดือนกันยายน 2561

ประพัทธ์พงศ์ มูลรัตน์
รายงานจาก
จังหวัดอำนาจเจริญ ฯ

Related posts