ชุมพร – ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชุมพร – ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องพุทธรักษา โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร กลุ่มเป้าหมายตามโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กพส.จ. กพส.อ. อกส.อ. คณะทำงานขับเคลื่อนตำบล/เทศบาล รวม 120 คน
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เผย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำในการสร้างงานสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับสตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายสตรี เพื่อให้สตรีได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนฯ ในการสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ซึ่งภายหลังการควบรวมกองทุนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี ส่งผลให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ทั้งนี้เมื่อกองทุนทั้งสอง ควบรวมเป็นกองทุนเดียวแล้วทำให้หนี้กองทุนเดิมมารวมเป็นหนี้กองทุนใหม่ด้วย


คณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และคณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ เป็นกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่สำคัญ จึงหวังว่าการประชุมในครั้งนี้ จะทำให้สตรีของจังหวัดชุมพรมีศักยภาพ และความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ขอให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสตรี ในพื้นที่เป้าหมาย ทุกประการ
นางสาวจันทนี ยุติบรรพ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร เผย เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัดชุมพรจึงได้จัดทำโครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ขึ้น มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 120 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตามหนี้ การดำเนินคดีตามกฎหมาย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลดความเสี่ยงใน การบริหารจัดการหนี้กองทุนมีหลัดเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรมในครั้งนี้คือ กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แปลงไปสู้การปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ต่อไป


ธนากร โกศลเมธี รายงาน / ชุมพร

Related posts