พม. KICK OFF เปิดตัวโครงการ “จังหวัดต้นแบบ อยุธยาเมืองมรดกโลก เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” :

พม. KICK OFF เปิดตัวโครงการ “จังหวัดต้นแบบ อยุธยาเมืองมรดกโลก เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” :

 

วันนี้ (13 ก.ค.61) เวลา 14.00 น. ที่วัดไชยวัฒนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “จังหวัดต้นแบบ อยุธยาเมืองมรดกโลก เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” ซึ่งเป็นโครงการขยายพื้นที่ตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้คนพิการได้เข้าถึงสิ่งอำนวย ความสะดวก และการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ในอาคารสถานที่ และบริการต่างๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคมอย่างเท่าเทียมในสังคม โดยมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมกิจกรรม KICK OFF เปิดตัวโครงการฯ และเยี่ยมชมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ และเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ จำนวนประมาณ 400 คน เข้าร่วมงาน


รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสำหรับกลุ่มคนพิการ โดยการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการและการผลักดันกฎหมายต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองต่างๆ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อีกทั้งการออกแบบที่สากลและเป็นธรรม หรือ Universal Design ที่มุ่งเน้นการออกแบบเพื่อเติมเต็มความต้องการของมนุษย์ หรือเรียกว่าการออกแบบสำหรับทุกคน (Design for All) ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงและภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และองค์กรคนพิการในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในเรื่องการเข้าถึงบริการสังคมของคนพิการ

โดยการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการ มีส่วนร่วมของคนพิการ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนพิการดำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน” ด้วยการดำเนินงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะที่เอื้อต่อคนพิการได้อย่างไม่มีอุปสรรค และครอบคลุมตั้งแต่ 1) ต้นทาง บ้านและที่พักอาศัย 2) กลางทาง ระบบขนส่งมวลชน ถนน ทางเดินเท้า และ 3) ปลายทาง อาคาร และพื้นที่สาธารณะ เช่น สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล สวนสาธารณะ ศาสนสถาน สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่บริการน้ำมัน (ปตท.) โรงแรม ร้านอาหาร และห้างร้านต่างๆ เพื่อเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง และเปิดกว้างให้ทุกคนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข


สำหรับโครงการ “จังหวัดต้นแบบ อยุธยาเมืองมรดกโลก เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล” กระทรวง พม. โดย พก. ได้ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมขับเคลื่อนตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งเริ่มดำเนินการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งศาสนสถาน วัดคริสตจักร และมัสยิด โดยมีการปรับปรุงทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถคนพิการ และป้ายสัญลักษณ์/ข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและผู้สูงอายุ ในเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ความร่วมมือ จากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

Related posts