พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพชุมชน แบบมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพชุมชน แบบมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเพอริดอท 2 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี คณะอนุกรรมการวิชาการ สมัมชาสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข โดยอนุกรรมการ ได้แก่่่ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ นางภารนี สวัสดิรักษ์ ได้เชิญเครือข่ายสมัมชาสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนานโยบายสาธราณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมสู่สมมัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ใน”ประเด็นระบบสุขภาพชุมชนและการดูแลตนเองด้านสุขภาพ” (community health and self -care .ในงานนี้ได้มีผู้แทนจากองค์กรเอกชน หน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมแสดงความคิด

นายคณาวุมิ กันทพลหาญ นายกสมาคมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ส.น.ว.ท. หนึ่งในเครือข่ายสมัมชาสุขภาพแห่ชาติได้กล่าวว่า “ในปัจุจบันระบบบริการสุขภาพยังมีจำนวนไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ใช้บริการจึงทำให้เกิดความแออัด รวมทั้งปัญหาการเข้าถึงบริการทางสุขภาพที่ไม่เสอมภาพจึงควรพัฒนาระบบการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการเพิ่มการเข้าถึงการรักษาและบริการอย่างทั่วถึงครอบคลุมมีประสิทธิภาพของทุกกลุ่มวัย ในด้านการสื่อสารสู่ประชาชน ทางสมาคมฯยินดีให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพให้แก่สังคมเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเป็นประโยนช์ในการส่งเสริมดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไป”

คณาโชค ตามจิตเจริญ ภาพ/ รุ่งรัชนี มวลชนสัมพันธ์สมาคมสื่อฯ รายงาน

Related posts