ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2561 กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่และกลุ่มตามโครงการพาคนกลับบ้าน(ชมคลิปคลิกๆ )

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2561 กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่และกลุ่มตามโครงการพาคนกลับบ้าน

ที่ห้องประชุมบางนรา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 รอบที่ 2 ซึ่งมีพันเอก กำธร ศรีเกตุ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอเจาะไอร้อง ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมฯ


นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่และกลุ่มตามโครงการพาคนกลับบ้าน ซึ่งมีทั้งการให้ความรู้ ทักษะด้านอาชีพ และให้ชุดเครื่องมือประกอบอาชีพ สามารถนำไปเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ สร้างอาชีพสร้างรายได้อันนำไปสู่ความสุขและสันติสุขในพื้นที่
ฝากดูแลเก็บรักษา ใช้ประโยชน์เครื่องมือฯ

ซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายอาชีพ สร้างรายได้ ที่มั่นคงให้กับครอบครัว เป็นสิ่งดี ๆ ที่ภาครัฐให้ ทั้งความรู้ ทักษะอาชีพ และมอบเครื่องมือ ทั้งนี้ถ้ามีความขยัน ทำจริงจัง ต่อเนื่อง ก็จะประสบผลสำเร็จ เกิดการพัฒนา ความก้าวหน้าเกิดขึ้น
ด้านนายเลอพงษ์ แตงเนียม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมมอบเครื่องมือประกอบอาชีพในวันนี้ (11 พ.ค.61) เป็นการมอบให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมาย รวม 140 คน


อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส ตากใบ รือเสาะ สุคิริน และเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ใน 2 สาขาอาชีพ คือช่างไม้เครื่องเรือนและการทำขนมอบ เพื่อให้เห็นถึงความตั้งใจของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และได้สนับสนุนชุดเครื่องมือประกอบอาชีพ มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท ต่อคน เพื่อนำไปเป็นอุปกรณ์เครื่องมือใช้สำหรับเริ่มต้นการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts