ลพบุรี- วัดสระเตยร่วมทำบุญแห่หลวงพ่อพระครูสันทา สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและงานเลี้ยงกิจกรรมพบปะศิษย์เก่า 110ปี

ลพบุรี- วัดสระเตยร่วมทำบุญแห่หลวงพ่อพระครูสันทา สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและงานเลี้ยงกิจกรรมพบปะศิษย์เก่า 110ปี

 

สันทานุสรณ์รำลีกร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีแตโบราณ ประเพณีวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย
หมู่บ้านสระเตยเดิมอพยพมาจากเวียงจันทร์ ประเทศลาว มาตั้งอยู่ที่บ้านถนนใหญ่และบ้านโคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรีอยู่มาที่ทำกันคับแคบลงจึงได้อพยพมาเรื่อยๆจนมาพบพื้นที่ราบลุ่มมีสระหนองน้ำและต้นเตยขนาดใหญ่อยู่ริมหนองน้ำจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านสระเตยนี้ประกอบกับมีชาวบ้านอาศัยอยู่ ที่หมู่ที่3และหมู่ที่4ของตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรีจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งมีหลวงพ่อพระครูสันทา สัญธิญปัญโญ เกจิอาจารย์ชื่อดังที่ชาวบ้านทั้งใกล้ไกลเคารพศรัทราต่างมาขอพรตลอดมิได้ขาด

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านร่วมใจแห่หลวงพ่อพระครูสันทามายังรอบๆหมู่บ้านได้ปิดทองและสรงน้ำพระกัน ในวันที่14 เมษายน 2561 โรงเรียนบ้านสระเตยจัดกิจกรรมงานเลี้ยงพบปะศิษย์เก่า 110ปี สีนทานุสรณ์ โดยมีนายอำนวย คลังผา อดีตประธานวิปรัฐบาล/ส.ส.ลพบุรีเขต3 ให้เกรียติเป็นประธาน โดยมีนายอนันต์ ยวงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ให้การต้อนรับ
วันสงกรานต์ถือว่าเป็นประเพณีของไทยเป็นวันที่ลูกหลานจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษ ลูกหลานต่างออกไปทำงานต่างภูมิลำเนาจะได้ถือโอกาสกลับมาเยี่ยมพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่อีกด้วย

ปริญญา ดวงสุวรรณ์ / รายงาน

Related posts