สระบุรี-จัดงานวันที่ระลึก”มหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”

สระบุรี-จัดงานวันที่ระลึก”มหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันที่31มีนาคม2561นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน เนื่องในวันมหามงคลสมัยวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ผู้พิพากษาศาลทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และปวงชนทุกหมู่เหล่า เพื่อพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐล้ำเลิศ พระกฤษดาภินิหารและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นที่ทรงปกแผ่ต่อพสกนิกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข


พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินั้นบ้านเมืองเริ่มเผชิญปัญหาที่พรรณาได้พระองค์ทรงสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศในยุโรปและอเมริกาด้วยพระปรีชาญานอันสุขขุมลึกซึ้งได้ผ่อนปรนมิให้กระทบกระเทือนทั้งผลประโยชน์ของประเทศและมีความสัมพันธ์ไมตรีการพาณิชย์นาวี ติดต่อค้าขายกันนานาประเทศรายได้หลั่วไหลเข้ามาเป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดินส่วนข้าราชการได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรกมีการปรับปรุงระบบเก็บภาษีอากร ปฏิสังขรพระอารามและเผยแพร่ขยายพระบวรพระพุทธศาสนาไปสู่ดินแดนพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาและด้านศึกษาเป็นความเจริญส่วนด้านยาเสพติดในสมัยนั้นพระองค์ทรงได้จัดระเบียบไว้หยุดยั่งลงเช่นทรงทำลายฝิ่นซึ่งเป็นยาเสพติดร้ายแรงให้หมดไปจากประเทศเพื่อปกป้องพสกนิกรให้รอดจากความหายนะอันเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งน้ำพระราชหฤหัยที่ทรงห่วงใยแผ่นดินล้นพ้นสุดที่จะคณานับได้


จากนั้นนายบัณฑิตย์ เทวีวีทิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสึดาฯสยามบรมราชกุมารี
มีนาย ชัยโรจน์ ธนสันติ พัฒนาการจังหวัดสระบุรีกล่าวความเป็นมาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทได้จัดตั้งขึ้นโดยการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่มีครอบครัวยากจนและด้อยโกาส ให้ได้การพัฒนาทั้งทางด้าน่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ต่อมาในปี2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า”กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”

/ภาพข่าว/ดำรงค์ ชื่นจินดา  สระบุรีรายงาน

Related posts