ร.ร.สุรพินท์พิทยา สุรินทร์ เปิดบ้านด้วยกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ร.ร.สุรพินท์พิทยา สุรินทร์ เปิดบ้านด้วยกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม2561 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สุรพินท์ Open House รีสอร์ต์แห่งการเรียนรู้” เพื่อนำเสนอผลงานด้านกิจกรรมของนักเรียน ตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์


นายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา เปิดเผยว่า การจัดงาน “สุรพินท์ House รีสอร์ต์แห่งการเรียนรู้” เป็นผลลัพธ์จากการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล และเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถใสการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้


ทางด้านนายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประธานในพิธีกล่าวว่า การจัดงาน “สุรพินท์ Open House รีสอร์ต์แห่งการเรียนรู้” ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดี ซึ่งเมื่อโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาระยะหนึ่ง ถึงเวลาที่จะต้องนำผลงาน ผลผลิต หรือผลลัพธ์ ของครูและนักเรียน เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยเฉพาะกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งครูต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ มีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง

Related posts