ผปต.ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย ใช้สิทธิเดือนกุมภาฯ 1.7 แสนครั้ง ประกันสังคมจ่ายไปแล้วกว่า 114 ล้านบาท

ประกันสังคม โชว์ยอดผู้ประกันตนใช้สิทธิทันตกรรมประกันสังคมแบบ “ไม่ต้องสำรองจ่าย” ก.พ. 61 ยอดใช้สิทธิพุ่ง 1.7 แสนครั้ง ประกันสังคมควักจ่ายแล้ว 114 ล้านบาท

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง ยอดผู้ประกันตนใช้บริการระบบทันตกรรมประกันสังคมแบบ “ไม่ต้องสำรองจ่าย” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา มียอดแล้วกว่า 171,471 แสนครั้ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 114,677,698 ล้านบาท ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพในช่องปากของผู้ประกันตน รวมถึงความต้องการและความพึงพอใจในการเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมของผู้ประกันตน ปัจจุบันสถานพยาบาลเอกชน/คลินิกเข้าร่วมให้บริการแก่ผู้ประกันตนจำนวน 1,417 แห่ง รวมถึงสถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศย้ำผู้ประกันตนโปรดสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย

โดยผู้ประกันตนใช้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมในอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณี อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ให้แก่ผู้ประกันตน โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน วงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี สำหรับกรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ผู้ประกันตนสามารถนำหลักฐานประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนมายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ / จังหวัด / สาขาทั่วประเทศ เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมได้ภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์


เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า ขอเชิญชวนผู้ประกันตนหมั่นดูแลสุขภาพในช่องปาก และพบทันตแพทย์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอปีละอย่างน้อย 1-2 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมพร้อมให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างไม่หยุดนิ่ง ในอนาคตจะมีสถานพยาบาลที่รองรับผู้ประกันตนกรณีทันตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ถือเป็นภารกิจหลักของสำนักงานประกันสังคมในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับการบริการที่ดีและได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

————————————————-

Related posts