คณะวิจัยหลักสูตรเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิตประจำวันและการชลประทานเบื้องต้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 

คณะวิจัยหลักสูตรเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิตประจำวันและการชลประทานเบื้องต้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ถวายรายงานการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อเร็วๆนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ และคณะวิจัยหลักสูตรเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิตประจำวัน และการชลประทานเบื้องต้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เฝ้ารับเสด็จ และกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิตประจำวัน และการชลประทานเบื้องต้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า หลักสูตรเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิตประจำวัน และการชลประทานเบื้องต้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พัฒนาขึ้นจากพระราชดำรัส ที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่ชลประทาน เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

ความตอนหนึ่งว่า “….ให้พิจารณาจัดทำหลักสูตรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการชลประทานเบื้องต้นแก่นักเรียน” โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 17 และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว โดยกำหนดความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ประกอบเชิงยืนยันเป้าประสงค์ของหลักสูตรฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย และองค์ความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับน้ำและการชลประทานของไทย เพื่อสร้างหลักสูตรและพัฒนากลไกการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ให้พัฒนาและเหมาะสมกับการนำไปใช้ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรด้วยการทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 (ค่ายพญาลิไท) จำนวน 11 โรงเรียน 1 ศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เพื่อปรับปรุงและขยายผลการนำหลักสูตรฯ ไปใช้ให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในบริบทไทยพร้อมกับทูลเกล้าฯ ถวายสื่อการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย หนังสือนิทาน จำนวน 8 เรื่องวีดีทัศน์นิทานประกอบภาพและเสียง จำนวน 8 เรื่อง และเพลงประกอบหลักสูตร จำนวน
3 เพลง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าใจเรื่องน้ำและชลประทานมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถใช้น้ำอย่างถูกวิธี คุ้มค่า และร่วมแก้ไขปัญหาน้ำได้อย่างเหมาะสมกับวัย

มูกะตา หะไร จ.ยะลา

Related posts